Plus
Пробвай премиум акаунт
0   Стоки
#
0,00 BGN
Вашата количка е празна
Контактни и регистрационни данни на компанията

Директор: Alexej Erdle, Vitalij Kungel, Max Wegner

Регистрационен номер на данъкоплатеца по ДДС.: DE260634589
Регистрация: HRB 114045 B, съд от първа инстанция на район Берлин-Шарлотенбург

Адрес на фирмата:

Autodoc GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
Телефон: +35929060602
Електронна поща: info@autodoc.bg
Уеб сайт: www.autodoc.bg

Уебсайтът www.autodoc.bg съдържа препратки към сайтове на трети страни. Компания Autodoc GmbH не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове. Потребителите могат да преминават по гореспоменатите препратки на своя отговорност и риск.

Онлайн решаване на спорове (ОРС) Информация
За решаването на онлайн спорове (ОРС), Европейската комисия предлага платформа, която може да бъде намерена на https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Нашата компания не желае и не е задължена да участва в процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитраж.

Изключване от отговорност

Съдържание на онлайн оферта

Авторът не носи отговорност за актуалността, правилността, пълнотата и качеството на предоставената информация. Всякакви претенции към автора във връзка с щети от материален или нематериален характер, предизвикани от използването или неизползването на информацията или използването на грешна или непълна информация, принципно се изключват, само в случай, че те не са следствие от преднамерени действия или груба небрежност на компанията.

Интернет офертата не съдържа никакви задължения от наша страна. Авторът си запазва правото без изрично известие да променя, допълва, трие отделни страници или цялата оферта, както и да спре или прекрати публикацията на офертата.

Препратки
Относно, използването на преки или косвени препратки (хипервръзки), водещи към други интернет сайтове, които се намират извън сферата на влияние на автора, последният носи отговорност само в случай, че е информиран за съдържанието им и е притежавал разумни технически възможности за предотвратяването на използването на нелегалното съдържание. Авторът не е в състояние да повлияе на актуалното и бъдещото оформление, съдържание или авторство на свързаните страници. Затова с настоящото авторът се разграничава от всяко съдържание на свързаните страници, които са били променени след публикуването на препратките. Това се отнася за всички публикувани препратки на сайта на компанията, както и за страничните записи в книгите за гости, форумите и списъците за разпращане, принадлежащи на компанията. За незаконното, неправилното или непълното съдържание на свързаните страници, както и за щети в резултат на използването или неизползването на информацията, съдържаща се в тях, отговорност носят собствениците на съответните сайтове, а не този, който е публикувал препратките към тези сайтове.

Авторски права и права върху търговските марки
Във всички свои публикации авторът се стреми да уважава авторските права на собствениците на графичните и звуковите материали, видеоматериалите и текстовете, както и да използва собствени или нелицензирани графични и звукови материали, видеоматериали и текстове.

Върху всички търговски марки, споменати в рамките на интернет офертите защитени от авторското право, се разпространяват неограничено съответните положения на действащото законодателство за защита на търговските марки и правата на притежателите им. Споменаването на търговските марки не означава, че те не са защитени от закона!

Авторското право върху публикуваните и самостоятелно съставените от автора обекти остава изключителна собственост на компанията. Всяко копиране или използване на такива графични изображения, звукови материали, видео фрагменти и текстове в други електронни или печатни публикации без еднозначното съгласие на Autodoc GmbH, е недопустимо.

Юридическа сила на настоящото изключване на отговорност
Настоящото изключване на отговорност следва да се разглежда като част от интертет офертата, която съдържа препратка към тази страница. В случай, че отделни формулировки от този текст са незаконни, не са в пълна степен законни или са престанали да бъдат законни или коректни, то това по никакъв начин няма да подейства върху съдържанието и действителността на останалите части от документа.